กองคลัง

ว่าง
ผอ.กองคลัง
โทร -
นางอำพร สืบสอน
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร 083-4469448
นางสาวประไพ สืบดา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
โทร 080-0185584
นางสาวลัดดาวัลย์ เรือนงาม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร 089-9152718
นางสาวภรณ์ณภัส สืบเนียม
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร 098-9753034
นางสาวณพัทธ์ฤทัย สุขเจริญสรร
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร 099-6536416
นางสาวยุพิน แต่แดงเพชร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร 081-8577349