สำนักงานปลัด

นายเอนก สืบสอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
โทร 086-5715233
นางสาวทิชากร วงษ์กรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 089-3796930
นางสาวมยุรี วงษ์กรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 081-9411290
นางสาวศิริพร ปลีบุตร
นักทรัพยากรบุคคล
โทร 085-1510552
นางกรรณิการ์ โคตรสีหา
นักพัฒนาชุมชน
โทร 087-0009949
นางสาวชฎาภรณ์ เพ็งจันทร์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร 092-8715086
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
โทร -
ว่าง
ครู
โทร -
นางนันทิวา ภู่นาค
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 088-8843823
นางสาวอุทัย อ่อนน้อม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร 089-9184193
นางกัญญานาตย์ เชื้อวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 092-7950697
นางสาวพัชรี มีศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
โทร 082-8218792
นางสาวอภิญญา สืบสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 082-2966242
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร -
นายธนวัฒน์ แซ่ตัน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร 091-2645363
นางฐิติมา สีปานาค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร 061-1032046
นายประเสริฐ ใคร่ครวญ
ภารโรง
โทร 088-4566138
ว่าง
ยาม
โทร 090-3368165
นางสาวดวงใจ ใจเก่งดี
คนงาน
โทร 090-7939092
นายทศพร ศรแก้วดารา
คนงาน
โทร 062-3297501
นางสาวสุชาดา วิเศษสิงห์
คนงาน(แม่บ้าน)
โทร 098-4323451
นางสาวโชติมา นกดำ
คนงาน
โทร 090-7977301
นางสาวปริญญาพร ปทุมสูตร
คนงาน
โทร 061-8892673