กองช่าง

นายนัธทวัฒน์ ภู่นาค
ผอ.กองช่าง
โทร 080-5803512
ว่าง
นายช่างโยธา
โทร
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร -
นางสาวศสิภา บุตรพุ่ม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 082-2990791
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร-