หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

Attachments:
Download this file (ประกาศมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย.pdf)ประกาศมาตรการเสริมสร้างขวัญกำลังใจและมาตรการดำเนินการทางวินัย.pdf[ ]100 kB
Download this file (ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf)ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน.pdf[ ]1366 kB
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564.pdf[ ]1055 kB
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2561.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ.2561.pdf[ ]2563 kB
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2562.pdf[ ]384 kB
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง โอนย้าย.pdf[ ]358 kB
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2565.pdf[ ]122 kB
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบ 2566.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ปีงบ 2566.pdf[ ]116 kB
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกล้บเข้ารับราชการ พ.ศ.2563.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกล้บเข้ารับราชการ พ.ศ.2563.pdf[ ]3991 kB
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคล.pdf[ ]4176 kB
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564.pdf[ ]4176 kB
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563.pdf)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563.pdf[ ]3587 kB
Download this file (ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3).pdf)ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3).pdf[ ]3587 kB
Download this file (ประกาศเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการสอบแข่งขัน.pdf)ประกาศเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการสอบแข่งขัน.pdf[ ]680 kB
Download this file (แผนพัฒนาบุคลากร(2564-2566).pdf)แผนพัฒนาบุคลากร(2564-2566).pdf[ ]1407 kB