ส่วนราชการ

นายเอนก สืบสอน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
โทร 086-5715233
นางสาวทิชากร วงษ์กรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 089-3796930
นายนัทธวัฒน์ ภู่นาค
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 080-5803512
ว่าง
ผอ.กองคลัง
โทร -