สภา อ.บ.ต.

นายยุทธ์ นกดำ
ประธานสภา อบต.วังไผ่
โทร 086-1663529
นายเจียก นกดำ
รองประธานสภา อบต.วังไผ่
โทร 089-8238574
นายวิโรจน์ โพธิ์ศรีทอง
สมาชิก อบต.ม. 1
โทร 098-5786429
นายสุรเดช คำมาก
สมาชิก อบต.ม. 3
โทร 062-5147609
นายสันติ พรสง่า
สมาชิก อบต.ม. 5
โทร 080-7482807
นายพิทยา พยัฆวงค์
สมาชิก อบต.ม. 6
โทร 089-0325749
นายสุภาพ สืบดา
สมาชิก อบต.ม. 7
โทร 098-9761663
นายภาณุพงษ์ วงษ์กรณ์
สมาชิก อบต.ม. 8
โทร 085-2656613
นางสาวณิชชา ใจชื้น
สมาชิก อบต.ม. 9
โทร 083-3150243
นายสุดสาคร นกดำ
สมาชิก อบต.ม. 10
โทร 081-1951612
นายเพ็ญเพชร สืบเนียม
สมาชิก อบต.ม. 11
โทร 089-5177564