ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงฉบับที่ 71 (พ.ศ. 2566) ออกตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522