คู่มือ/มาตรฐานการปฎิบัติงาน

Attachments:
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf[ ]2833 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน_การบัญชี.pdf[ ]2220 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ.pdf[ ]6595 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ.pdf[ ]2244 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน.pdf[ ]1158 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน.pdf[ ]463 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf)คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf[ ]4893 kB
Download this file (คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.pdf)คู่มือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่.pdf[ ]6206 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงาน งานธุรการ.pdf)คู่มือปฏิบัติงาน งานธุรการ.pdf[ ]4151 kB
Download this file (คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.pdf)คู่มือปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม.pdf[ ]6139 kB
Download this file (คู่มือและแนวทางปฏิบัติพระราชบัญญัติการผังเมือง 2562.pdf)คู่มือและแนวทางปฏิบัติพระราชบัญญัติการผังเมือง 2562.pdf[ ]33566 kB
Download this file (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535.pdf)พระราชบัญญัติการสาธารณสุข 2535.pdf[ ]1248 kB
Download this file (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560.pdf)ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560.pdf[ ]482 kB
Download this file (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2536.pdf)ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ 2536.pdf[ ]3113 kB
Download this file (เเผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2566-2580).pdf)เเผนปฏิบัติการด้านผู้สูงอายุ (พ.ศ. 2566-2580).pdf[ ]3983 kB