คณะผู้บริหาร

นางชลธิชา วงษ์กรณ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
โทร 080-6549925
นายสมพาน สืบเรือง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
โทร 081-8570377
นายกิตติ จันทร์ชาวใต้
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
โทร 086-0589387
นายสำเนียง สาสุข
เลขานุการนายก อ.บ.ต.วังไผ่
โทร 092-6947121